Systém sběru a třídění odpadu

NTERREG IIIA - Česká republika - Rakousko

Číslo: CZ.04.4.83/5.1.00.1/0031

CÍL:
Praxe v ČR po vstupu do EU nesplňuje podmínky s tříděním a recyklací komunálního odpadu zák.č. 185/2001Sb. o odpadech, který je kompatibilní s legislativou EU. Zákon spolu se Směrnicí Rady č. 31/99 o skládkování ukládá snížit podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky. Využít bioodpad jako zdroje živin, organické hmoty a energie a chránit tak životní prostředí. Nařízení vlády 197/2003Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů ČR podporují vznik kompostáren jako nosného řešení materiálového zpracování bioodpadu. Legislativní rámec není pro řešení bioodpadu v rámci odpadového hospodářství dořešen. Chybí podmínky a kritéria pro uplatnění kompostů s jinou kvalitou než podle zákona o hnojivech. Dále využití těchto kompostů pro rekultivace a na plochy mimo zemědělskou půdu. Bioodpad tvoří 30 - 40 % podílu komunálního odpadu. Je to tedy závažné množství v rámci ČR potažmo kraje Vysočina a daného regionu. Investice do systému třídění, svozu a zpracování bioodpadu je nutné řešit v rámci regionu se znalostí množství, místa a kvality bioodpadu . Dále podle dalších původců bioodpadu nebo producentů biologicky rozložitelného materiálu, podle limitujících podmínek životního prostředí regionu ( národní parky, CHKO, zranitelné oblasti, apod. )


PROJEKT PODPOŘÍ:

 • ekonomický a ekologický potenciál příhraničního regionu s efektem v celé ČR
 • přispění transferu rakouského know how
 • sblíží instituce a širokou veřejnost během přípravy a realizace projektu
 • aplikace EU norem a praktické zkušenosti Rakouska, diky nimž Rakousko dosáhlo mimořádně vysoké úrovně recyklace bioodpadu
 • navázat na spolupráci s rakouskými experty a vytvořit odbornou skupinu česko-rakouských expertů s trváním i po skončení projektu
 • vyškolit cílové skupiny o sběru a zpracování bioodpadu
 • vytvořit kritéria a parametry pro zpětnou kontrolu správného vedení sběru a třídění bioodpadu
 • podpořit realizaci a sběru a třídění bioodpadu investicí do svozové techniky v mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice


CÍLOVÉ SKUPINY:

 • zástupci obcí
 • zemědělci
 • podnikatelé v oblasti ekologického zemědělství
 • školy
 • široká veřejnost

ROZPOČET:
- celková cena: 4 008 640 Kč
- EU - ERDF: 3 006 480 Kč 75%,
- státní rozpočet 200 432 Kč 5%
- vlastní zdroje 801 728 Kč 20%


VÝSTUPY:
Pilotní projekt pro region Náměšťsko a Chvojince na modelových obcích Březník a části Náměště n.O., který bude řešit technologické, technické a ekonomické zpracování bioodpadu s dodržením všech zásad legislativy a ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí je osvěta v zájmovém regionu o vhodných technologiích centrálního zpracování bioodpadu a podpoře domovního kompostování. Osvětová kampaň bude podpořena nákupem sběrných nádob - velkoobjemové kontejnery a dopravní techniky na sběr a svoz bioodpadu. Prvním krokem systému sběru a třídění bioodpadu bude bioodpad z údržby veřejné zeleně a domácích zahrádek a v dalším druhém i sběr ostatního tříděného bioodpadu z domácností. Výstupem budou parametry, které si projekt ověří praxí : objemová hmotnost bioodpadu z údržby zeleně a z domácností, produkce travní biomasy z údržby veřejné zeleně a z intenzivních travnatých ploch fotbalových hřišť, využitelnost objemu sběrných nádob, optimální četnost svozu, logistika systému třídění a svozu - potřeba objemu nádob a optimalizace svozu bioodpadu na zařízení kompostárny.

Infocentrum - pro poradenství a předávání informací v komplexní problematice zpracování bioodpadu

 • 15 ks velkoobjemových kontejnerů
 • 1 ks nosič kontejneru
 • 1 ks traktor - doprava kontejnerů
 • 2 odborné semináře
 • 1 závěrečná konference
 • 1 webová stránka
 • 3 informační tabule infocentra
 • 1 informační kampaň se zapojením škol do systému sběru bioodpadu
 • Zavedení kompostování na základní škole

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

skripta Ostatní ekosystémy a jejich aplikace v praxi

skripta Ostatní ekosystémy a jejich aplikace v praxi
Skripta "Základní ekosystémy v praxi" je jednou ze 4 publikací modulů o Udržitelnosti ...
cena: 250,00 Kč
 

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
cena: 100,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Systém sběru a třídění odpadu