Udržitelnost hospodaření v krajině


NÁZEV PROJEKTU:

Udržitelnost hospodaření v krajině


ČÍSLO ROJEKTU:CZ.1.07/3.2.09/01.0024

Termín řešení projektu: 01.05.2010 - 01.03.2012


PARTNEŘI PROJEKTU:

ÚVOD DO PROJEKTU "Udržitelnost hospodaření v krajině" ke stažení ZDE

POPIS PROJEKTU:

Dotační titul

 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF, MŠMT)
 • Prioritní osa 7.3 (Další vzdělávání)
 • Oblast podpory 7.3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání)
 • Číslo výzvy 01
 • Oblast podpory 3.2
 • Název prioritního tématu:Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací

REALIZAČNÍ TÝM:

 • Ing. Květuše Hejátková - ZERA

 • doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. - Mendelova univerzita

 • Ing. Jan Dvorský

 • doc.Ing. Antonín Jelínek, CSc. - VÚZT,v.v.i.

 • Bc. Hana Zábranská - EAV

ANOTACE:

Trh práce je v současné době poznamenán globální finanční krizí. Jedním ze silně postižených sektorů je zemědělství a výrobní sektory zpracovávající zemědělské produkty ze zemědělské prvovýroby. Podnikatelské subjekty, zemědělské podniky i jejich zaměstnanci jsou vystaveni silnému tlaku nejen konkurenčního prostředí, ale i tlaku z oblasti zavádění environmentálních technik a technologií a adaptaci na nové legislativní podmínky. Zavádění nových technik a technologií umožní zvýšení konkurenceschopnosti ve vztahu zavádění nových ekologicky šetrných postupů do praxe. Umožní zaměstnancům i soukromým podnikatelům rozšířit svoje poznatky a odborné znalosti v dalších, do budoucnosti vysoce ceněných, oblastech. Projekt řeší vytvoření systému čtyř vzdělávacích modulů, které by byly poskytovány jako celoživotní vzdělávání subjektům kraje Vysočina. Průřezovým tématem všech modulů je ochrana životního prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je výrazně podpořit škálu dalšího vzdělávání v oblastech, které umožní získat účastníkům nové poznatky a zkušenosti v ekoenvironmentálních technickách a technologiích prakticky využitelných v podnikatelských i zemědělských procesech, jejichž zavádění či aplikace umožní zvýšení konkurenceschopnosti či zlepšení adaptability a flexibilnosti pracovníků na trhu práce. Cílem je vytvořit čtyři vzdělávací moduly pro další vzdělávání dospělých a to s důrazem na inovačnost modulů v oblasti zakomponování i praktických ukázek a příkladů dobré praxe do podkladů pro účastníky modulů.Jedná se o další vzdělávání jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání v oblastech:

 1. základní ekosystémy a jejich aplikace v praxi - technika a technologie
 2. ochrana životního prostředí v oblasti voda
 3. ochrana životního prostředí v oblasti vzduch
 4. ochrana životního prostředí v oblasti půd

Vytvořit vzdělávací moduly (prezenční forma dalšího vzdělávání a e-learningová forma dalšího vzdělávání), ověřit jejich obsah a zaměření v rámci pilotního ověření a to jak na cílové skupině pracovníci v zemědělství, podnikatelské sféře, státní správě a samosprávě, tak i na cílové skupině lektorů, kteří by měli v budoucnosti fungovat jako odborní lektoři zapojení do systému dalšího vzdělávání ve výše uvedených oblastech v kraji Vysočina.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Tvorba vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání
 2. Pilotní ověření modulů
 3. Akreditace modulů

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY:

 • A1 - vytvoření čtyř vzdělávacích modulů, vytvoření tištěného skripta, vytvoření e-learningové opory
 • A2 - realizace odborného semináře, uspořádání čtyř petidenních výukových seminářů, realizace běhu e-learningového vzdělávání
 • A3 - 4 akreditované vzdělávací moduly
 • Monitorovací indikátory plány
 • Nově vytvořené produkty a podpořené osoby.


Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Komunitní kompostování je oblíbený způsob využívání a přeměny bioodpadu v zahraničí. ...
cena: 100,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ
Střítež Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Udržitelnost hospodaření v krajině