Metody ochrany půdy

Projekt zpracovaný za podpory programu RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013

METODY OCHRANY PŮDY K ZLEPŠENÍ JEJÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI A PREVENCE ZÁPLAV

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:

Přirozené funkce zemědělských půd jsou stále větší měrou ohrožovány erozí a degradací půdy.
Ekologicky směřované zemědělství, specifické způsoby obhospodařování půdy, správně používané agrotechnické postupy, využívání organických hnojiv aj., technická i biologická opatření mohou retenční schopnost půdy a následně celé krajiny zlepšit.

 • Projekt je zaměřen na zvýšení vnímavosti široké komunity obyvatel a docílení většího zájmu o stav půdy a její nepostradatelné vazby ke krajině ve které žijeme.
 • Konkrétně je projekt směřován na několik cílových skupin; a to děti a učitelé základních škol, studenti a kantoři středních škol, posluchači a učitelé univerzit, občané měst a obcí kraje Vysočina, zemědělci a zástupci NNO, starostové a zástupci obcí, krajské zastupitelstvo kraje Vysočina, státní správa (MZe, MŽP, MMR).
 • Projekt bude realizován na několika farmách v rámci kraje Vysočina, kde budou za pomoci půdních odborníků prováděny terénní měření a následně hodnoceny výsledky.
 • Rovněž budou výsledky a dílčí ukazatele demonstrovány po celou dobu průběhu projektu. A to jak pomocí ilustračních materiálů, výstav funkce půdy, polních exkurzích, na pořádaných seminářích a na závěrečné mezinárodní konferenci.
 • Všechny tyto aktivity by měly vést ke zvýšení povědomosti o ochraně půdy a o zavádění opatření, pro zlepšování její kvality a zadržování vody.

CÍL PROJEKTU:

 • Vytvoření metodických postupů zemědělského hospodaření a péče o půdu v krajině, které povedou k jejímu správnému využívání.
 • Účelnému zacházení s půdním fondem, zlepšování retenční schopnosti půd, snižování záplav, zmírnění eroze, zlepšení fyzikálních vlastností aj..
 • Získané znalosti a zkušenosti směřující ke zlepšení stavu půd dostat do povědomí co nejširší veřejnosti. Zapojení odborníků v oblasti ochrany půdy (výzkumné ústavy, univerzity, odborná veřejnost, zemědělci apod.) do projektu.

REALIZACE PROJEKTU:

Délka trvání od 1.2. 2009 -31.1. 2012


PARTNEŘI:

VÝSTUPY:

 • kvalifikované centrum pro ochranu půdy v ČR a v Rakousku
 • knihovna a její vybavení
 • vybavení základní laboratoře pro demonstrace v rámci seminářů
 • detašované pracoviště pro rakouského partnera
 • polní pokusy
 • výstava funkce půdy
 • vybavení společných prostor pro lektory a poradce Centra pro ochranu půdy
 • putovní výstava
 • vzdělávací a ilustrační materiály
 • Letáky a brožury
 • polní exkurze
 • školení půdních specialistů
 • metodiky pro praxi
 • osvěta
 • semináře
 • závěrečná konference aj..

 • PŘEHLED DEMONSTRAČNÍCH LOKALIT NA VYSOČINĚ MAPA ZDE

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU

MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU
Zahrnuje možnosti zpracování bioodpadu od domovního přes komunitní až po zemědělské ...
cena: 70,00 Kč
 

skripta Ostatní ekosystémy a jejich aplikace v praxi

skripta Ostatní ekosystémy a jejich aplikace v praxi
Skripta "Základní ekosystémy v praxi" je jednou ze 4 publikací modulů o Udržitelnosti ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Metody ochrany půdy