Metody ochrany půdy

Projekt zpracovaný za podpory programu RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013

METODY OCHRANY PŮDY K ZLEPŠENÍ JEJÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI A PREVENCE ZÁPLAV

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:

Přirozené funkce zemědělských půd jsou stále větší měrou ohrožovány erozí a degradací půdy.
Ekologicky směřované zemědělství, specifické způsoby obhospodařování půdy, správně používané agrotechnické postupy, využívání organických hnojiv aj., technická i biologická opatření mohou retenční schopnost půdy a následně celé krajiny zlepšit.

 • Projekt je zaměřen na zvýšení vnímavosti široké komunity obyvatel a docílení většího zájmu o stav půdy a její nepostradatelné vazby ke krajině ve které žijeme.
 • Konkrétně je projekt směřován na několik cílových skupin; a to děti a učitelé základních škol, studenti a kantoři středních škol, posluchači a učitelé univerzit, občané měst a obcí kraje Vysočina, zemědělci a zástupci NNO, starostové a zástupci obcí, krajské zastupitelstvo kraje Vysočina, státní správa (MZe, MŽP, MMR).
 • Projekt bude realizován na několika farmách v rámci kraje Vysočina, kde budou za pomoci půdních odborníků prováděny terénní měření a následně hodnoceny výsledky.
 • Rovněž budou výsledky a dílčí ukazatele demonstrovány po celou dobu průběhu projektu. A to jak pomocí ilustračních materiálů, výstav funkce půdy, polních exkurzích, na pořádaných seminářích a na závěrečné mezinárodní konferenci.
 • Všechny tyto aktivity by měly vést ke zvýšení povědomosti o ochraně půdy a o zavádění opatření, pro zlepšování její kvality a zadržování vody.

CÍL PROJEKTU:

 • Vytvoření metodických postupů zemědělského hospodaření a péče o půdu v krajině, které povedou k jejímu správnému využívání.
 • Účelnému zacházení s půdním fondem, zlepšování retenční schopnosti půd, snižování záplav, zmírnění eroze, zlepšení fyzikálních vlastností aj..
 • Získané znalosti a zkušenosti směřující ke zlepšení stavu půd dostat do povědomí co nejširší veřejnosti. Zapojení odborníků v oblasti ochrany půdy (výzkumné ústavy, univerzity, odborná veřejnost, zemědělci apod.) do projektu.

REALIZACE PROJEKTU:

Délka trvání od 1.2. 2009 -31.1. 2012


PARTNEŘI:

VÝSTUPY:

 • kvalifikované centrum pro ochranu půdy v ČR a v Rakousku
 • knihovna a její vybavení
 • vybavení základní laboratoře pro demonstrace v rámci seminářů
 • detašované pracoviště pro rakouského partnera
 • polní pokusy
 • výstava funkce půdy
 • vybavení společných prostor pro lektory a poradce Centra pro ochranu půdy
 • putovní výstava
 • vzdělávací a ilustrační materiály
 • Letáky a brožury
 • polní exkurze
 • školení půdních specialistů
 • metodiky pro praxi
 • osvěta
 • semináře
 • závěrečná konference aj..

 • PŘEHLED DEMONSTRAČNÍCH LOKALIT NA VYSOČINĚ MAPA ZDE

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na ...
cena: 300,00 Kč
 

VZORNÍK MEZIPLODIN

VZORNÍK MEZIPLODIN
Vzorník Meziplodin je praktický atlas plodin pro zemědělce, které mohou výrazně zlepšit ...
cena: 200,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Metody ochrany půdy