Reference za rok 2016

REALIZACE PROJEKTŮ A ZAKÁZEK ZA ROK 2016

Obec Radiměř - Sběrný dvůr Radiměř příprava a podání projektu v rámci dotací OPŽP.
Cílem projektu bylo vybudování sběrného dvora v obci Radiměř
Celkové uznatelné náklady projektu 2 511 163 Kč bez DPH


Městys Sněžné - projekt: Pořízení sběrných nádob a dovybavení SD - analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků jako podklad pro podání žádosti v rámci dotací OPŽP.
Cílem projektu je dovybavení a technické zlepšení stávajícího sběrného dvora.
Celkové náklady projektu: 653 337 Kč bez DPH

Obec Luboměř - projekt: Domovní kompostování a systém sběru v obci Luboměř - analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků jako podklad pro podání žádosti v rámci dotací OPŽP.
Cílem projektu je zavedení prevence vzniku bioodpadu v obci pomocí nákupu 120 ks kompostérů o kapacitě 1 050 a 1 200 l a štěpkovače, a rozšíření stávajícího systému sběru bioodpadů v obci o sběrné nádoby
Celkové náklady projektu: 610 830 Kč bez DPH.

Ždírec nad Doubravou - projekt: Vybudování podzemních kontejnerů - analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků jako podklad pro podání žádosti v rámci dotací OPŽP.
Cílem projektu je rozšíření odděleného systému a sběru bioodpadu ve městě. Za tímto účelem žadatel pořizuje podzemní kontejnery i s výstavbou stání pro ně.
Celkové náklady projektu: 894 249 Kč bez DPH

Město Mohelnice - projekt: Sběrný dvůr Mohelnice - analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků jako podklad pro podání žádosti v rámci dotací OPŽP.
Cílem projektu je vybudování nového sběrného dvora a tím zajištění komplexního systému nakládání s odpady ve městě.
Celkové náklady projektu: 16 383 664 Kč bez DPH

Ing. Petra Petráková - Kompostárna Kynžvart (5. výzva) - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu. Realizace projektu je ukončena.
Cílem projektu je vybudovat kompostárnu bioodpadu s celkovou kapacitou 900 tun/ročně zpracovaného BRKO. Kompostárna bude provozována s technologií na volné ploše s překopávkou.
Nákup potřebné techniky: traktor s čelním nakladačem, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 4 574 223,50 Kč.

STUDIE PROVEDITELNOSTI, METODIKYMěsto Tábor: Studie proveditelnosti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem vzniklým na území měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí - cílem studie bylo zjištění stávající produkce BRO v regionu, jejího předpokládaného nárůstu, zjištění kapacity současných zařízení na zpracování, využití kompostu na ZPF, návrh umístění a technologie potencionální kompostárny, logistika svozu a sběru, ekonomika jednotlivých variant.

Celková cena: 198 786 Kč bez DPH

Ministerstvo zemědělství ČR - Pilotní ověření účinnosti kompostu vyrobeného z bioodpadu v zemědělské praxi - metodika provozního ověření, dílčí hodnocení.
Cílem metodiky je sumarizace výsledků pilotního provozního ověřování, které budou využity k řešení problematiky protierozní ochrany půdy, zvýšení povědomí zemědělské veřejnosti a jako podklad pro další analýzu možností, jak zlepšit využití organických hnojiv, především kompostů a substituovat jimi hnojiva minerální a také jako podklad pro další výzkum v této oblasti.
Celková cena 220 000,- Kč bez DPH.


Ministerstvo zemědělství ČR
Skladování hygienizovaných kalů z ČOV na zemědělské půdě

Zpracování metodky odběru vzorků pro kal, který bude skladován na zemědělské půdě
Návrh podmínek pro uložení kalu na zemědělském půdním fondu
Celková cena: 181 808,- Kč bez DPH


PROVOZNÍ DOKUMENTACE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Ing. Rostislav Kyncl - celý balíček provozní dokumentace kompostárny Budišov nad Budišovkou, vč. registrace kompostu
 • Obec Veselíčko nad Lužnicí - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů
 • Městys Havlíčkova Borová - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů
 • Martin Zbořil - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Petra Zbořilová - celý balíček provozní dokumentace kompostárny bioodpadů Drahov
 • Jan Vašíček - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Obec Štarnov - celý balíček provozní dokumentace kompostárny
 • Obec Kralice nad Oslavou - provozní deník komunitní kompostárny
 • ECO Finance Group, s. r. o. - registrace kompostu

OSTATNÍ:

 • Jan Očenášek - individuální návrh technologie kompostárny s využitím kalů z ČOV
 • agriKomp Bohemia, s.r.o. - Analýza produkce BRO v regionu, návrh techniky a technologie kompostárny Agronea a. s.
 • AG CHEMI GROUP s.r.o. - individuální poradenství k záměru vybudování kompostárny bioodpadů
 • Obec Veselíčko - individuální poradenství k provozu kompostárny
 • Technické služby města Nová Bystřice - individuální poradenství k provozu kompostárny
 • Město Milevsko - individuální poradenství k provozu kompostárny
 • Město Milevsko - návrh optimalizace technologie a provozu kompostárny


Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na ...
cena: 300,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV
Vlkov Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Reference za rok 2016