O projektu

Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod

ID O02321.0001
(realizace projektu od 1.9.2017 do 31.8.2018)


Cílem výzkumné činnosti předloženého projektu je využít stávající technologický potenciál zařízení pro zpracování odpadů (kompostáren), který umožní naplnit jednak kapacity zařízení, ale i produkovat kvalitní výstup a vytvořit tak udržitelný systém - síť zařízení, která trvale zajistí naplnění POH kraje a zároveň vyprodukují kvalitní výstup uplatnitelný v zemědělské praxi. Finální koncovkou propojení technologií (bioplynové stanice, kompostárny, čistírny odpadních vod) mohou být kom-postárny, které produkují stabilní organické hnojivo - kvalitní kompost.


Řada výzkumů v ČR a zahraničí dokazuje, že právě kompost má mimořádný efekt pro zvýše-ní kvality půdy - upraví její strukturu a půda pak zadrží více vody, živiny se v půdě uvolňují dle po-třeb rostlin, nedochází ke ztrátám živin do podzemních nebo povrchových vod. Zemědělci tak mo-hou dobře a bezpečně hospodařit i v oblastech ochrany vod nebo na erozně ohrožených plochách (environmentální nebo půdoochranná technologie).


Fórum Zdravého Kraje Vysočina v roce 2017, pořádané v rámci Místní Agendy 21, označilo právě problém ochrany vody a jejího zadržení v krajině jako hlavní prioritu v oblasti životního pro-středí. Náš výzkumný záměr tak reaguje na nejaktuálnější problém Kraje Vysočina.
V Kraji Vysočina byly v uplynulém programovacím období Operačního programu Životní pro-středí finančně podpořeny kapacity kompostáren, které by spolu s dalšími kapacitami, vzniklými mimo tuto podporu, měly naplnit potřeby plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a zajistit tak, jednak současnou povinnost obcí - třídit a zpracovat biologicky rozložitelný komunální biood-pad, ale i případnou možnost zpracovat další odpad vznikající v regionu kraje, jako jsou čistírenské kaly produkované na čistírnách, které nejsou vybaveny úpravou kalů. Prakticky to znamená velmi úzkou spolupráci s obcemi, a to jak technologicky, tak finančně. Tato spolupráce je prioritním impul-zem pro vznik tohoto výzkumu.


R e a l i z a c e p r o j e k t u

Realizace projektu probíhala v období od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

O d b o r n á s k u p i n a r e a l i z a c e p r o j e k t u

 • Koordinace a řízení aktivit ZERA: Ing. Hejátková Květuše, Bc. Křížová Olga
 • Odborníci inovace a výzkumu - Mendelova univerzita v Brně (Ing. Záhora J., CSc.), Bio Forschung Austria (Dr. Hartl W.), Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Bun-desamt für Wasserwirtschaft (prof. Strauss P.), Vysoké učení technické v Brně (doc. Paříl-ková J., Ph.D.), Ing. Hlavenka Tomáš, MBA, prof. Radka Kodešová (ČZU Praha)
 • Zástupce obcí Kraje Vysočina - Mikroregion Novoměstska - obec Tři studně (Miloš Brabec), obec Havlíčková Borová (Ing. Aleš Uttendorfský)
 • Zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina - pracovníci ORP a ORR
 • Odborníci zařízení čistíren odpadních vod, kompostáren a BPS - Ing. Jan Foller, Ing. Ondřej Frič, Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D., Ing. Martin Vydrář
 • Zástupce zemědělské veřejnosti - zemědělci nebo profesní zemědělské organizace - ZD Želiv (Ing. František Vašák), Senagro a.s. Senožaty (Ing. Jiří Nevosád), ŠS Humpolec (Ing. Jan Mácha), PRO AGRO Radešínská Svratka (Ing. Jaroslav Michal), ZD Nové Město na Moravě (Ing. Kamil Zajíček)
 • Zástupce Ministerstva zemědělství a životního prostředí (Ing. Budňáková M., Ing. Jarolímová V.)
 • Legislativa a praxe - Ing. Iva Zeroníková, Ing. Bedřiška Hladíková
 • Zástupce CHKO Žďárské Vrchy - Ing. Zdeněk Záliš, Ing. Josef Havelka, Ing. Josef Řetický
 • Zástupce kontrolních organizací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Ing. Svoboda J., Ph.D.), Státní zdravotní ústav (Ing. Matějů L.)
 • Podnikatelé - První brněnská strojírna (dodavatel technologie dekantační odstředivky čistírenských kalů), Ing. Josef Šebek, MBA (AGUA PROCON s.r.o)
 • Zástupci provozovatelů Čistíren odpadních vod Mikroregionu Novoměstsko - Filip Sobotka, RNDr. Vladislav Stehno, Ing. Miroslav Jůn, Josef Staněk

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
cena: 100,00 Kč
 

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ
Publikace si dává za cíl seznámit odbornou veřejnost s řešením problematiky uplatnění ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » O projektu